Regulamin

REGULAMIN

1. Korzystanie z serwisu ecytat.pl oznacza, że zapoznałeś/aś się z
niniejszym regulaminem i akceptujesz wszystkie jego postanowienia.
2. Serwis ecytat.pl udostępnia usługę dodawania i pobierania cytatów, wierszy i opowiadań.
3. Usługi świadczone przez ecytat.pl są bezpłatne.
4. Nie ma ograniczeń co do ilości dodawanych cytatów, wierszy i opowiadań. Każde dodanie treści musi być jednak uzasadnione (potrzeba). Nie uzasadnione dodanie treści określa punkt 5 niniejszego regulaminu.
5. Nie wolno dodawać treści, które:
- były już raz dodane w serwisie ecytat.pl w dowolnej kategorii,
- są niezgodne z obowiązującym prawem,
- zawierają słowa publicznie uznane za obraźliwe,
- obrażają, szkalują w sposób ewidentny osoby trzecie,
- nawołują do nienawiści rasowej oraz przemocy na tle narodowościowym
i etnicznym,
- mogą działać na szkodę serwisu ecytat.pl bądź jego zarejestrowanych
użytkowników,
- zawierają w treści adresy stron internetowych (WWW), adresy poczty e-mail (@), numery i/lub loginy użytkowników komunikatorów internetowych,dane osobowe i/lub teleadresowe.
6. Nie wolno oferować sprzedaży treści pochodzących z serwisu ecytat.pl, ani też udostępniać tych treści osobom trzecim czerpiąc z tego jakiekolwiek korzyści.
7. Treści przesyłane do serwisu ecytat.pl są moderowane.
8. Serwis ecytat.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia cytatu, wiersza bądź opowiadania bez podania przyczyn oraz bez powiadomienia użytkownika.
9. Serwis ecytat.pl zastrzega sobie prawo do edycji i modyfikacji dodanych treści bez podania przyczyn oraz bez powiadomienia użytkownika.
10. Serwis ecytat.pl nie ponosi odpowiedzialności za poglądy, słownictwo treści prezentowane w dodawanych cytatach, wierszach i opowiadaniach. Pełną odpowiedzialność za prezentowane poglądy, słownictwo i treści ponosi osoba (użytkownik) je dodająca. Użytkownik działa we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
11. Serwis ecytat.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie,
błędne działanie lub nie działanie świadczonych usług. W szczególności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i ewentualne szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania lub nie działania serwisu ecytat.pl.
12. Użytkownik dodając treści w serwisie ecytat.pl, udziela drugiemu użytkownikowi zgody na nieodpłatne i dowolne wykorzystywanie tych treści na wszelkich polach eksploatacji z zastrzeżeniem pkt. 14 i 15 w szczególności na polach eksploatacji takich jak:
- utrwalenie
- zwielokrotnienie dowolną techniką
- wprowadzanie do pamięci komputera
- wprowadzenie do obrotu, w tym poprzez sieć INTERNET
- publiczne wykonanie
- publiczne odtwarzanie
- wystawienie
- wyświetlenie
- nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej
- edycja i modyfikacja
13. Administrator serwisu ecytat.pl zastrzega sobie prawo do edytowania i usuwania profili użytkowników bez konieczności powiadamiania. W szczególności dotyczy to kont użytkowników, którzy rażąco naruszają postanowienia niniejszego regulaminu, tj. dodają treści będące SPAMem.

Publikacja na stronach internetowych

14. Cytaty, wiersze i opowiadania będące przedmiotem kopiowania i/lub powielania mogą być publikowane na innych stronach internetowych w całości lub części bez wcześniejszej zgody Administratora, ale z zastrzeżeniem poniższych ustaleń:
a) Osoba pobierająca i umieszczająca na swojej stronie WWW treści pochodzące z niniejszego miejsca sieciowego zobowiązuje się do umieszczenia widocznego podpisu na stronie głównej swojej witryny.
b) Sposób i rodzaj podpisu na stronie głównej serwisu internetowego nie może być inny jak poniższy:
Cytaty, wiersze i opowiadania pobieramy z: ecytat.pl (aktywne łącze do http://www.ecytat.pl)
Cytaty, wiersze i opowiadania pobieramy z: <a href=”http://www.ecytat.pl”>
ecytat.pl</a>

Zastrzeżenia

15. Korzystać z publikacji na stronach internetowych nie mogą:
- serwisy konkurencyjne prezentujące i udostępniające cytaty, wiersze i opowiadania,
- serwisy łamiące prawo polskie, unijne i międzynarodowe oraz serwisy głoszące nienawiść, rasizm, nazizm i inne treści sprzeczne moralnie i obyczajowo.
16. Serwis ecytat.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu bez konieczności powiadamiania.